ست اداری (ب)

  • تیراژ:
    • خدمات چاپ
    • مبلغ کل قیمت نهایی: 1,200 تومان
  • بستن جزییات

ست اداری به منظور یک دست و یک شکل بودن تمامی اوراق در سازمان ها یا اداره جات تهیه و تولید می شوند.

ست اداری( ب) 

تیراژ :1000/2000/5000 عدد

زمان تحویل : 10 روز کاری 

سربرگ  A4 1000عدد
فاکتور دوبرگی  A4 1000عدد
پاکت  11*22 1000عدد

ست اداری (ب)